d

Обява

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

ЗЕМЯ 96 ЕООД, ЕИК 127025185

гр. Шумен, ул. Победа 11

уведомява

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

Доставка на технологично оборудване за винопроизводство за Винарска изба „ Изба Царев Брод“ ООД , находяща се в село Царев Брод, местност „Мезерлък“, общ. Шумен.

За мнения и становища:

РИОСВ–Шумен, Адрес: ул. Съединение 71, ет.3, 9700 гр.Шумен

Тел: 054/ 856 503; e-mail: riosv@riosv-shumen.eu